Vasaros konkursas
Vasaros konkursas

1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Vasaros konkursas“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo tvarką (toliau – Taisyklės).
2. Konkursą organizuoja UAB „APL Restaurant AKR“, Ukmergės g 285, Vilnius (toliau – Konkurso organizatorius). Konkursas vyksta nuo 2023 m. birželio 09 d. 12:00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 16:00 val.
3. Visi Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Konkurso dalyvio. Konkurso vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė (arba socialinio tinklo „Instagram“ paskyros pavadinimas), o laimėjimo atveju – taip pat ir telefono numeris ir el.pašto adresas.
4. Konkurso dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Konkurso organizavimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Konkurso dalyvį atrinkus laimėtoju, Konkurso organizatorius po konkursiniu įrašu paskelbia jo vardą ir pavardę arba socialinio tinklo „Instagram“ paskyros pavadinimą. Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu gali el. p. apollo@apollo.lt kreiptis į Konkurso organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Konkurse. Atsisakius dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.
5. Konkurso dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Konkurso dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu. Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Konkurso organizatoriui apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus Konkurso vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizus. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki Konkurso dalyvio iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Konkurso dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Konkurso organizatorių el. paštu apollo@apollo.lt Konkurso laimėtojų asmens duomenys saugomi mėnesį laiko po konkurso pabaigos.
6. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
7. Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai asmenys. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai, taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, darbuotojai bei jų šeimos nariai.
8. Konkursas vykdomas socialiniame tinkle „Instagram“. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Konkurse, privalo turėti asmeninę paskyrą šiame tinkle.
9. Konkurso dalyvis turi atlikti užduotį – savo instagram paskyroje įkelti story įrodančią, kad pramogavo O’Learys pramogų centre bei pažymėti @olearysvilnius.
Po konkurso įrašu @olearysvilnius paskyroje pažymėti draugus su kuriais pramogavo bei pasekti @olearysvilnius paskyrą. Laimėtojai bus skelbiami Liepos 3 d. Prizas – Poloroid kamera. Rugpjūčio 1 d. Gera dovan dovanų čekis skrydžiui virš Kauno. Didysis prizas -Skrydis Oro balionu 3 asmenims. Vienas asmuo gali Konkursui pateikti neribotą kiekį Konkurso sąlygas atitinkančių komentarų, tačiau laimėti dalyvis gali tik su vienu komentaru. 10. Pateikdamas Turinį Konkursui, Konkurso dalyvis patvirtina, kad yra Turinio autorius, kad turi teisę viešinti Turinį bei atlikti kitus Taisyklėse numatytus veiksmus Turinio atžvilgiu (įskaitant perduoti Taisyklėse numatytas teises į Turinį) ir (ar) kad Turinys nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ir/ar trečiųjų asmenų teisių. Pateikdamas Turinį Konkursui, Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkurso tikslais komentaruose patalpintas Turinys (visos autorių turtinės teisės į Turinį) pereina UAB „APL Restaurants AKR“ nuosavybėn ir gali būti vėliau naudojamas Konkurso organizatoriaus nuožiūra be atskiro dalyvio informavimo ir/ar sutikimo už tai dalyviui (tretiesiems asmenims matomiems Turinyje) neatlyginant. Dalyviai Konkurso organizatoriui taip pat neatlygintinai suteikia teisę karpyti, montuoti ir kitaip keisti Konkursui pateiktą turinį.
11. Jei dalyvių pateiktame Turinyje yra matomi kiti asmenys, dalyvis privalo turėti šių asmenų sutikimus dėl nuotraukos pateikimo Konkursui ir jos viešinimo bei kitokio naudojimo pagal šias Taisykles. Jei įraše matomi nepilnamečiai vaikai, dalyvis privalo turėti vaikų tėvų ar teisėtų globėjų sutikimus. Visa atsakomybė už teisėtą autorių teisių saugomos medžiagos naudojimą taip pat tenka Konkurso dalyviams. UAB „APL RESTAURANTS AKR“ neatsako už dalyvių pateikto Turinio atitikimą teisės aktų reikalavimams ar dėl Turinio naudojimo atsiradusius nuostolius. Konkurso organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso jo temos neatitinkantį, nekokybišką, įžeidų, trečiųjų asmenų teises, viešąją tvarką ir/ar teisės aktų reikalavimus pažeidžiantį turinį.
12. Konkurso prizas į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas tretiesiems asmenims.
13. Konkurso organizatoriaus priimtas sprendimas dėl laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkurso organizatorius viešai paskelbtų jo, kaip prizo laimėtojo, vardą(-us) ir pavardę(-es).
14. Konkurso laimėtojas su organizatoriumi susisiekia elektroniniu paštu apollo@apollo.lt Konkurso organizatorius, prieš įteikdamas prizus, įsitikina, ar laimėtojai yra pilnamečiai. Tam Konkurso organizatoriui paprašius laimėtojas turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
15. Konkurso dalyvių ir/ar laimėtojų asmens duomenys renkami tik Konkurso organizavimo tikslu. Jei per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos laimėtojas nesusisiekia su Konkurso organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo, prizas lieka Konkurso organizatoriui ir laimėtojo nebegali būti vėliau pareikalautas perduoti, pakeisti ar kitaip kompensuoti.
16. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Konkursą be išankstinio įspėjimo.
17. Visi Konkurso dalyviai privalo laikytis bendrųjų naudojimosi „Instagram“ taisyklių. Pažeidę šias Taisykles asmenys atsako jose numatyta tvarka ir yra šalinami iš Konkurso. „Instagram“ niekaip neprisideda prie Konkurso organizavimo, nėra atskirai apie jį informuoti ir neprisiima jokios teisinės atsakomybės, susijusios su šiuo Konkursu.
18. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Konkurso organizatoriaus internėtinėje svetainėje lt.olearys.club
Papildoma informacija apie konkursą teikiama el. paštu: apollo@apollo.lt

 

 

Grįžti